Single Game View

PSP
36 Tracks
Version 1.00
2015.08.06
Download
1495 times
Me & My Katamari
US: Me & My Katamari released 2006.03.21 by Namco
EU: Me & My Katamari released 2006.05.12 by Electronic Arts
Japan: Boku no Watashi no Katamari Damashii (僕の私の塊魂) released 2005.12.22 by Namco
Composer: Tomoka Osawa, Maki Nomiya, Kahimi Karie, Tomoki Kanda, Katamari Robo, Takaki Horigome, Yasuyuki Horigome, Alisa, Illreme, Shigeru Matsuzaki, DOKAKA, Chikara Kawatsuchina, Mai Tsukada, Hiroki Fujita, Kento Masui, Kana Sagara, Yuri Misumi, Chihiro Arai, Yui Asaka, Charlie Kosei, Ado Mizumori, Asuka Sakai, Nobue Matsubara & Sakamoto-chan, Saki Kabata, Kenji Ninuma, Masayuki Tanaka, Akitaka Tohyama, Yoshihito Yano, Hideki Tobeta, Katamari Soul Trains, Yu Miyake
Developer: Namco
Ripper: Knurek
Timer: Knurek
Tagger: Knurek

Previous | Visit the full site | Next

Maintained by Knurek, System by Datschge